Työsopimus

Onnexi Oy, Y- 2873321-4

Työsopimus - Tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimus

Määräaikainen työsopimus

 

 1. Työn luonne

Kotitalouksissa ja niiden kiinteistöissä tehtävät työt.

Erikseen sopien erilaiset yrityksissä tehtävät työt.

 

 1. Työsopimuksen osapuolet

Työntekijä = Onnexin sivuilla profiilin luonut ja työntekijäksi hyväksytty henkilö, käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistautuva.

 

Työnantaja:        Onnexi Oy                         

Y-tunnus:            2873321-4

Osoite   :              Kotikoivuntie 3 C 8, 05810 Hyvinkää                       

Työnantajan yhteyshenkilö:         Ulla-Maija Soininen

 1. Työsopimuksen soveltaminen

Tätä työsopimusta sovelletaan kaikkiin Onnexin työntekijänä suoritettuihin työtilauksiin. Jokainen yksittäinen työtilaus on oma erillinen määräaikainen työsopimus.

Työntekijä hyväksyy tai hylkää digitaalisesti hänelle ehdotetun työtilauksen. Tämä tarkoittaa samalla sen työtilauksen osalta erillisen määräaikaisen työsopimuksen hyväksymistä eli allekirjoittamista tai hylkäämistä.

 

 1. Työsopimuksen kesto

4.1. Määräaikaisen työsopimuksen peruste

Työsuhde on määräaikainen, sillä työsopimuksen allekirjoitushetkellä työnantaja on arvioinut, ettei sillä ole määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen tarjota työntekijälle tämän työsopimuksen mukaisia työtehtäviä vastaavaa työtä kyseisen yrityksen toimeksiannoissa.

4.2. Työsuhteen alkamispäivä ja päättymispäivä

Määräaikainen työsuhde alkaa digitaalisesti hyväksytyn työtilauksen alkamishetkellä ja päättyy sen todellisella loppumishetkellä.

4.4. Koeaika

Ei koeaikaa.

 

 1. Työtehtävät

Tehtävänimike   Kotitaloustyöntekijä  

Työntekoalue: maksimietäisyys kotiosoitteesta, työntekijä ylläpitää etäisyystietoa portaalissa

Pääasiallinen toimenkuva: Kotipalvelun tukipalvelun tehtävät

 

 1. Palkkaus ja noudatettava työehtosopimus

Työsuhteessa työntekijän palkka määräytyy seuraavasti:

 • ”naapuriapu”-tyyppiset työtehtävät (ei vaadi ammattipätevyyttä): 11,5 euroa/tunti
 • Yrityksissä tehtävissä työtehtävissä korkeampi tuntipalkka, sovitaan yritys- ja työtehtäväkohtaisesti

Palkka maksetaan kuukausittain seuraavan kuukauden 15 päivänä. Palkanmaksun edellytyksenä ovat työnantajan hyväksymät työtuntimerkinnät portaalissa, joiden tulee olla asianmukaisesti täytettyinä ja ajallaan ilmoitettuna.

Työaikalain mukainen palkanmaksuun oikeuttava työvuoro = työntekijän hyväksymä toimeksianto. Mikäli hyväksyttyjä toimeksiantoja ei ole palkanmaksukaudella, ei myöskään palkkaa makseta.

Pienin palkanmaksussa maksettava palkka on 2 tuntia. Sitä pienempi palkka siirtyy maksettavaksi seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteyteen. 

Työsuhteessa noudatetaan palkka- ja muiden työehtojen osalta voimassa olevia lakeja sekä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta sekä mahdollisia paikalliseen sopimiseen perustuvia ehtoja.

6.1. Lomakorvaus:

Työntekijöille, jotka työskentelevät alle 35 tuntia kuukaudessa maksetaan, lomakorvaus vuosilomalain 16 §:n mukaisesti. Lomakorvauksesta ei makseta lomarahaa. Lomakorvauksena maksetaan alle 12 kk työskennelleelle 9% lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta.

Lomakorvaus maksetaan jokaisessa palkanmaksussa.

6.2. Kilometrikorvaus:

Mikäli työntekijä käyttää toimeksiantojen suorittamiseen omaa autoa, maksetaan valtion vuosittain vahvistamien kilometrikorvausten mukainen korvaus palkanmaksun yhteydessä.

Kilometrikorvauksia maksetaan 10km ylittävältä etäisyydeltä työntekijän kotiosoitteesta meno-paluu.

 

 1. Työaika

Tarvittaessa töihin kutsuttava.

Työntekijällä on oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä, mikäli siitä ei ole sovittu etukäteen.

Työaika on jaksotyötä. Työajan sijoittelu määräytyy yrityksen tarpeen mukaan.

Työajan tasoittumisjakso on yrityksen noudattaman työehtosopimuksen mukainen tai lyhyemmässä tapauksessa työsuhteen kesto.

Ylityön teettämisessä ja korvaamisessa noudatetaan lain ja työehtosopimuksen määräyksiä. Kaikista ylitöistä on sovittava etukäteen yrityksen kanssa.

 

 1. Muut ehdot

Lisäksi osapuolet ovat sopineet seuraavista ehdoista yrityksen arvoihin liittyen:

8.1. Luottamuksellisuus

8.1.1. Onnexin arvot ja periaatteet

Hyväksyn ja sitoudun Onnexin arvojen mukaiseen toimintaan.

8.1.2. Salassapito:

Hyväksyn ja sitoudun salassapitoon siten kuin se on Onnexin Salassapitositoumuksessa määritelty.

8.1.3. Rikostausta

Hyväksyn ja sitoudun työnantajan pyytäessä esittämään rikostaustaotteeni.

8.2. Ohjeiden noudattaminen

Muistathan, että velvollisuutesi on noudattaa kaikissa työtehtävissäsi kaikkia niitä ohjeita, jotka olet saanut perehdytyksessä sekä yrityksen johdolta. Epäselvissä asioissa velvollisuutesi on kääntyä viipymättä työnantajan puoleen ja pyytää tarkennuksia.

 

 1. Päiväys ja allekirjoitus

Tämä sopimus on jatkuvasti kummankin osapuolen nähtävissä ja tulostettavissa portaalissa.

Ajankohta = Työntekijän digitaalisesti suorittaman työtilauksen hyväksynnän pvm. Nähtävissä portaalissa.

Työnantajan edustajan allekirjoitus = Ulla-Maija Soininen        

Työntekijän allekirjoitus = digitaalisessa portaalissa suoritettu työtilauksen hyväksyminen. Hyväksynnän voi käydä tekemässä tietyn käyttäjän henkilöllisyydellä vain sellainen henkilö, jolla on kyseessä olevan käyttäjän sekä käyttäjätunnus että salasana

Portaalissa pystytään todentamaan päivämäärä ja hyväksyjän henkilöllisyys.